Regulamin korzystania ze sklepu DRIVANA.PL

§ 1. DEFINICJE
W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:
 
1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. KLIENT – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta na odległość może być Umowa Sprzedaży Towaru.
1.3. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się w zakresie przewidzianym wyłącznie przepisami prawa powszechnego przepisy dotyczące konsumentów, tj. w myśl art. 3855 kodeksu cywilnego („k.c.”) stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853 k.c. oraz w myśl art. 5564 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w dziale II. Tytułu XI. „Sprzedaż” k.c., z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie k.c., Ponadto, zgodnie z art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („ustawa o prawach konsumenta”) do Konsumenta-Przedsiębiorcy stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta.
1.5. NABYWCA – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę w zakresie nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego drivana.pl.
1.6. SPRZEDAWCA oznacza wspólników spółki jawnej działającej pod nazwą Dermea Labs Ivana Stanković Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa, NIP: 7011023296, REGON: 388354355, e-mail: dermealbas@gmail.com.pl, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w adresu e-mail.
1.7. PRODUKT/TOWAR – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym drivana.pl.
1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym drivana.pl.
1.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu lub produktów zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego drivana.pl.
1.10 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.11 KONTO KLIENTA – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta; funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień czy udział w programie lojalnościowym, dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu lub Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.15. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym drivana.pl prowadzony jest przez Dermea Labs Ivana Stanković Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887169, NIP: 7011023296, REGON: 388354355, adres poczty elektronicznej: dermealabs@gmail.com.
   
  2.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
   
  2.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres
i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
   
  § 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
   
  3.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych
(w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, liczbę Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   
  3.3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   
  3.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz się”.
   
  3.5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dermealabs@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa.
   
  3.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
  § 4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
   4.1. W Celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce „zaloguj się”
i zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    
   4.2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.
    
   4.3. Kupujący od momentu założenia Konta może zbierać punkty w ramach programu lojalnościowego zgodnie z zasadami wskazanymi w zakładce program lojalnościowy.
    
   4.4. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
    
   4.5. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swoje konto, a następnie w zakładce „ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres: dermealbas@gmail.com. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.
   § 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
   5.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym drivana.pl.
    
   5.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
    
   5.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    
   5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego drivana.pl.
    
   5.5. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.
    
   5.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu, wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony, przesyłanie niezamówionej informacji handlowej. Usługobiorca może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony Sklepu drivana.pl.
   § 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
    6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
     
    6.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
     
    6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania zamówienia/zawierania Umowy Sprzedaży.
     
    6.4. Środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy operatora systemu płatniczego, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis płatniczy może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez serwis płatności elektronicznych, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera systemu elektronicznych płatności (np. banku) za pośrednictwem serwisu elektronicznych płatności.
     
    6.5. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach
i automatycznie uzupełnionym przez serwis płatniczy, płatność może nie zostać zrealizowana.
    § 7. WARUNKI DOSTAWY
    7.1. Sklep realizuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
     
    7.2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy InPost. Kupujący może także odebrać osobiście Towar w Klinice Dermea w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 13, 00-666 Warszawa w dni robocze w godzinach. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
     
    7.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w zależności od informacji o dostępności podanej przy produkcie.
     
    7.4. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu drivana.pl.
     
    7.5. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).
    § 8. REKLAMACJE
     8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
     8.2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
      
     8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład drogą pisemną na adres: Dermea Labs, ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa lub mailową na adres: dermealabs@gmail.com.
      
     8.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
      
     8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
      
     8.6.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Dermea Labs, ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
      
     8.7.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
      
     8.8. W przypadku wystąpienia wady Produktu Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
      
     8.9. Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
      
     8.10. Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
     1. a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
     2. b) Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
     3. c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
     4. d) Żądać usunięcia wady.
     8.11. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres Sklepu drivana.pl, Dermea Labs, ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
      
     8.12. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
     § 9. PRAWO OD ODSĄPIENIA OD UMOWY
      9.1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu.

      9.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      9.3.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Dermea Labs, ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31 2, 00-666 Warszawa.
      9.4.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania 
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
       
      9.5.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument.

      9.6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
       
      9.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
      1. a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy
      2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
      3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
      4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
      5. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, zawartej w drodze aukcji publicznej.
      9.8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
      9.9. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      9.10. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
      9.11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
      9.12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §9 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem.
      § 10. DANE OSOBOWE
      10.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego drivana.pl, w tym Nabywców i osób posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą Dermea Labs Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31, 00-666 Warszawa, NIP: 7011023296, REGON: 388354355; e-mail: dermealbas@gmail.com.
       
      10.2. Dane będą wykorzystywane przez wspólników spółki cywilnej działającej pod firmą Dermea Labs Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 31 , 00-666 Warszawa, NIP: 7011023296, REGON: 388354355 w celu:
      1) utrzymania Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
      2) umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego),
      3) obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy),
      4) informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Dr Ivana Stanković (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach),
      5) tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach),
      6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach),
      7) wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach),
      8) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Dermea Labs, np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do Dermea Labs dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Dermea Labs skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
       
      10.3. Dermea Labs przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
      1) wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
      2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dermea Labs – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
      3) kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Dermea Labs, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
      4)  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dermea Labs, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
      1. a) marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Dermea Labs, a także, w przypadku założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym pl, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.),
      2. b) badanie satysfakcji ze świadczonych przez Dermea Labs usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta,
      3. c) analiza aktywności klientów Dermea Labs na stronie internetowej Sklepu Internetowego Dermea Labs w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym Dermea Labs,
      4. d) udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem,
      5. e) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
      10.4. Dane mogą zostać przekazywane przez Dermea Labs następującym podmiotom:
      1) dostawcom usług świadczonych na Dermea Labs w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego.drivana.pl,
      2) dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym drivana.pl,
      3) podmiotom procesującym płatności online,
      4) podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
      5) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,
      6) agencjom realizującym na zlecenie Dermea Labs usługi marketingowe,
      7) organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
      10.5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych. W pewnych przypadkach, w szczególności w przypadku korzystania z rozwiązań IT świadczonych z wykorzystaniem serwerów, które mogą znajdować się poza terytorium EOG, Dermeal Labs studio może przekazywać dane osobowe do tzw. państw trzecich. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym rou studio przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG za pośrednictwem Dermea Labs.
       
      10.6. Dermea Labs będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.
       
      10.7. Dermea Labs będzie przechowywać dane:
      1) tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a Dermea Labs relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne Konto Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
      2) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dermea Labs, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Dermea Labs lub roszczeń Dermea Labs studio wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
      3) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dermea Labs, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Dermea Labs studio wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
      4) dla celów wywiązania się przez Dermea Labs z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
      5) w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Dermea Labs przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Dermea Labs wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
       
      10.8. W związku z tym, że Dermea Labs przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.
       
      10.9. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Dermea Labs, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: dermealabs@gmail.com.
       
      10.10. Jeżeli osoba zwróci się do Dermea Labs z żądaniem skorzystania ze swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Dermea Labs może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Dermea Labs będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
       
      10.11. Jeżeli Dermea Labs wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Dermea Labs może:
      1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
      2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
      10.12. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Dermea Labs przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Dermea Labs, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Dermea Labs danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
       
      10.13. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
       
      10.14. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
      1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
      2) wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
      3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
      4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
      5) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
      6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
       
      10.15. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
       
      10.16. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Dermea Labs, np. gdy:
      1) kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
      2) w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
      3) Dermea Labs nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
      4) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Dermea Labs jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Dermea Labs są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.
       
      10.17. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Dermea Labs będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Dermea Labs tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
       
      10.18. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Dermea Labs oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony drivana.pl, jeżeli:
      1) przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
      2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
       
      10.19. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Dermea Labs bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
       
      10.20. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Dermea Labs . W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
       
      10.21. Na skutek sprzeciwu, Dermea Labs zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Dermea Labs wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
       
      10.22. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Dermea Labs zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
       
      10.23. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
       
      10.24. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.
       
      10.25. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania Konta Klienta w Sklepie Internetowym drivana.pl (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
       
      10.26. Dermea Labs w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie Dermea Labs – ich potrzebom i wymaganiom.
       
      10.27. Dermea Labs prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych Dermea Labs (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony Dermea Labs) w związku z prowadzonym przez Dermea Labs marketingiem afiliacyjnym.
       
      10.28. Na stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tik Tok). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali społecznościowych, a przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego i użytkownik zostaje przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że użytkownik odwiedził stronę Sklepu Internetowego przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego rodzaju informacja (włączając w to adres IP) zostanie przesłana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwery portalu społecznościowego (zwykłe zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i będzie tam przechowywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie powiąże jego wizytę na portalu z kontem w tym portalu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawca portalu powiązał wizytę na tym portalu z jego profilem, powinien upewnić się, że wcześniej wylogował się z portalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych.
      § 11. Postanowienia końcowe
       11.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
       11.2. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego drivana.pl usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: dermealabs@gmail.com.
       11.3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 30 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia. O fakcie zmiany Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, przez przesłanie wiadomości na adres poczty mailowej. Korzystanie przez Kupującego z Usług po wejściu w życie zmian lub brak wypowiedzenia przez Kupującego złożonego Kupującemu w terminie 14 dni - będzie jednoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu.
        
       11.4. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
       11.5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.
       11.7. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 30.10.2023 r.
       § 12. Ochrona danych
        Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
        – Adresat:
        Dermea Labs Spółka Jawna, ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok.31, 00-666 Warszawa/dermealabs@gmail.com
        – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
        • –  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
        • –  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
        • –  Adres konsumenta(-ów)
        • –  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
        • –  Data
        (*) Niepotrzebne skreślić.