POLITYKA PRYWATNOŚCI DERMEA LABS

 1. Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą Dermea Labs Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy Stanisława Noakowskiego 16 / 31, 00-666 Warszawa, NIP: 7011023296, REGON: 388354355, zwracają szczególną uwagę na ochronę prywatności i danych osobowych osób, których dane osobowe są pozyskiwane. Priorytetem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

W niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) informujemy i wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z pozyskanych przez nas lub udostępnionych nam danych osobowych.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, przekazujemy Ci w momencie pozyskania ich od Ciebie lub w związku z ich pozyskaniem z innego źródła. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi jedynie uzupełnienie tych informacji.

Może się zdarzyć sytuacja, w której przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności – w takim wypadku wiążące są informacje dotyczące przetwarzania, które otrzymałaś/otrzymałeś od nas w momencie pozyskania przez nas Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie lub w związku z ich pozyskaniem przez nas z innego źródła.

W Polityce Prywatności zamieściliśmy również informacje na temat tego, jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także na temat tego, w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki jawnej działającej pod firmą: Dermea Labs Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy Stanisława Noakowskiego 16/31, 00-666 Warszawa, NIP: 7011023296, REGON: 388354355.

Możesz skontaktować się w sprawach Twoich danych osobowych pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: dermealabs@gmail.co

3. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawowe informacje o przetwarzaniu, w tym o celach przetwarzania Twoich danych osobowych przekazujemy Ci w momencie ich pozyskania od Ciebie. Niezależnie od tego, poniżej znajdziesz informacje o najczęstszych przypadkach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Nazwa celu

Opis celu

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Działania przed zawarciem umowy

Podejmowanie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem umowy dotyczącej usług Dermea Labs, dotyczy to w szczególności przedstawienia oferty sklepu drivana.pl, prowadzenia rozmów w celu zawarcia umowy.

Dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)

Zawarcie i wykonywanie umowy

Zawarcie i wykonywanie umowy dotyczącej usług sklepu internetowego drivana.pl

Dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)

Zapytania, skargi, wnioski, reklamacje

 

Rozpatrywanie przez Dermea Labs Twoich zapytań, skarg, wniosków lub reklamacji i odpowiedź na Twoje zapytania, skargi, wnioski lub reklamacje

Dane osobowe są niezbędne do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dermea Labs polegającego na możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, skargę lub wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub wypełnienia obowiązku prawnego związanego z rozpatrzeniem Twojej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Obowiązki prawne

Wypełnianie obowiązków Dermea Labs wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych

Dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dermea Labs (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Roszczenia

Ustalenie i dochodzenie roszczeń przez Dermea Labs lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Dermea Labs

Dane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dermea Labs polegającego na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Dermea Labs, a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec Dermea Labs (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Ocena satysfakcji z produktów i usług

Ocena satysfakcji z naszych produktów i usług i jakości obsługi klienta

Dane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dermea Labs polegającego na możliwości oceny satysfakcji z produktów i usług Dermea Labs (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Analiza (m.in. statystyczna i dotycząca istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów)

Analiza prowadzona w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców

Dane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dermea Labs polegającego na możliwości dokonywania analizy istotnych cech odbiorców produktów i usług Dermea Labs (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Korzystanie ze strony internetowej

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) w celach statystycznych lub w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej

Dane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dermea Labs polegającego na badaniu aktywności użytkowników na stronie internetowej w celu poprawiania stosowanych funkcjonalności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Informowanie o aktywnościach Dermea Labs, działalność marketingowa

Przekazywanie informacji o działalności Dermea Labs i prowadzenie marketingu usług i produktów Dermea Labs a niekiedy również partnerów Dermea Labs, w tym przekazywanie informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie na podstawie analizy Twojej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych itp.)

Dane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dermea Labs polegającego na możliwości informowania o działalności Dermea Labs oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W pewnym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Media społecznościowe

Przetwarzamy również dane osobowe w związku z naszą aktywnością w mediach społecznościowych.

 

Linki portali społecznościowych

Na stronie Dermea Labs znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (m.in. TikTok, Facebook, Instagram). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali społecznościowych, a Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego i zostajesz przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego rodzaju informacja (włączając w to Twój adres IP) zostanie przesłana bezpośrednio z Twojej przeglądarki na serwery portalu społecznościowego (zwykłe zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i będzie tam przechowywana. Jeśli jesteś zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie powiąże Twoją wizytę na portalu z Twoim kontem w tym portalu.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie klikaj linków tych portali. Jeśli nie chcesz, by dostawca portalu powiązał Twoją wizytę na tym portalu z Twoim profilem, upewnij się, że wcześniej wylogowałeś się z portalu.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych.

4. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz personelu Dermea Labs, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas dostawcom usług świadczonych na rzecz Dermea Labs, w szczególności dostawcom usług IT, w tym usług w zakresie utrzymania i obsługi naszej strony internetowej i dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, doradcze, ubezpieczeniowe, ochrony i w zakresie dostawy przesyłek, niszczenia lub archiwizacji dokumentów, agencjom realizującym na zlecenie Dermea Labs usługi marketingowe, a także podmiotom procesującym płatności online, bankom. Twoje dane osobowe będą udostępniane też organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

5. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych.

6. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane osobowe:

 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z umową, której jesteś stroną i dla celów realizacji umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania danej umowy, przy czym możemy przedłużyć wyżej wskazane okresy o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych osobowych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych etc.;
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – (o ile jest to uzasadnione okolicznościami) przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych osobowych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
 • W przypadku wniesienia przez Ciebie w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że Dermea Labs wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7. Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z tym, że Dermea Labs przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej. Jeżeli zwrócisz się do Dermea Labs z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Dermea Labs może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Dermea Labs będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli Dermea Labs wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Dermea Labs może:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

(1) Informacja o prawie dostępu do danych osobowych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Dermea Labs przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych osobowych posiadanych przez Dermea Labs, celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Dermea Labs Twoich danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych osobowych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych osobowych.

(2) Informacja o prawie do żądania sprostowania danych osobowych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

(3) Informacja o prawie żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 5. cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych m.in., jeżeli takie dane osobowe są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

(4) Informacja o prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;
 • w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu tych danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

(5) Informacja o prawie do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Dermea Labs oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Dermea Labs, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a jednocześnie
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W sytuacji wskazanej powyżej masz jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Dermea Labs bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

(6) Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Dermea Labs. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych objętych sprzeciwem.

Na skutek sprzeciwu Dermea Labs zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a Dermea Labs zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

(7) Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

(8) Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

8. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych?

Wszystkie dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na Twoją identyfikację, dane niezbędne do dostawy), spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

9. Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu

Dermea Labs, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o Tobie i ocenia Twoje preferencje zakupowe tak, aby przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich cech lub odpowiadającą – w ocenie Dermea Labs – Twoim potrzebom i wymaganiom.

Dermea Labs prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników strony internetowej Dermea Labs.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom i uaktualnieniom. Jeśli chcesz mieć aktualne informacje o sposobach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy odwiedzaj tę stronę co jakiś czas.